اخبار برگزیده

1221

در ٤ سالگى ...موفقیت یعنی ... کثیف ن شلوار

در ٦ سالگى ...موفقیت یعنی ... پیدا راه خانه از مدرسه

در ١٢ سالگى ... موفقیت یعنی ... داشتنِ دوست

در ١٨ سالگى ... موفقیت یعنی ... گرفتن گواهى نامه رانندگى

در ٢٠ سالگى ...موفقیت یعنی ... برقرارى رابطه

در ٣٥ سالگى ...موفقیت یعنی... پول داشتن

در ٤٥ سالگى ...موفقیت یعنی ... پول داشتن

در ٥٥ سالگى موفقیت یعنی ... پول داشتن

در ٦٠ سالگى ... موفقیت یعنی ... برقرارى رابطه

در ٦٥ سالگى ... موفقیت یعنی ... تمدید گواهى نامه رانندگى

در ٧٠ سالگى ... موفقیت یعنی... داشتنِ دوست

در ٧٥ سالگى ... موفقیت یعنی... پیدا راه خانه

در ٨٠ سالگى ... موفقیت یعنی ... کثیف ن شلوار

زمین گرده نه
بی تو مهتاب شبی» را همگان میدانند همگان شعر دو چشمان تو را میخوانند تو که از کوچهٔ غمگین دلم میگذری تو که از راز دلم با خبری تو چرا رسم وفایت گم شد؟ برق چشمان سیاهت گم شد؟ با توام ای مه مهتاب شبان با توام زلف پریشان جهان بی تو صد خاطره ام گریان است بی تو اشکم نفسم باران است بی تو دیگر نفسم بند آمد قافیه یک دل خوش چند آمد؟ بی تو جوی دل من خشکیدست بی تو مهتاب نهان است ز ابر ابر غم باریدست با تو گفتم با شرم با "تو" گفتم از دل با تو از قصهٔ عشقم گفتم و تو در اوج سکوت با نگاهی پُِر تردید و خمود گفتی از عشق حذر کن نفسم بند آمد اما «بی تو مهتاب شبی» را باز هم میخوانم


1221

1221

1221

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها